Hyttetomter

med fritt utsyn, lang solgang, høy himmel og god tumleplass

    Byggeklare fjelltomter     kun 2,5 timer fra byen

 

Vil du bygge drømmehytta selv fra grunnen så ligger alt klart i Merkeslia.

Vei, vann, kloakk og strøm er ferdig anlagt og de frittliggende hyttetomtene byggeklare. De første naboene er faktisk allerede kommet under tak.

Her finner du oversikt over tomter med areal,  priser og status, samt infrastruktur og byggeforskrifter. 

 

Infrastruktur

Alle tomter i hyttefeltet bygges ut med følgende spesifikasjoner, infrastruktur og retningslinjer.

Vann og avløp

All ny bebyggelse tilkobles nytt, godkjent vann-forsyningsanlegg for hyttefeltet Merkeslia.

Elektrisitet og fiber

Anleggsbidrag for strøm fram til tomtegrense er betalt av utbygger. Det er forberedt for trekking av fiber i e-verkets kabler. I ettertid er det imidlertid kommet mulighet for trådløst nett som er en rimeligere løsning.

Vei

Hyttefeltet er tilgjengelig på helårsvei. I enden av den øverst veien i feltet vil det bli etablert snuplass.

Velforening

Det vil bli dannet velforening for Merkeslia med ansvar for vedlikehold av vei, brøyting, drift av vann-/og avløps-anlegg, evt. løypeavgift mm.

Byggemåte og standard

Ihht. utdrag fra reguleringsbestemmelser for Tisleia Fjellgård, sist revidert 19.04.07 gjelder følgende i byggeområder for private hytter:

1. I byggeområder for private hytter er det tillatt å bygge ut T-BYA 15%. Bruksarealet T-BRA skal likevel ikke overstige 225 m². Parkeringsarealet er inkludert i bruksarealet. Det kan bygges hovedhytte, anneks og uthus. Anneks og uthus kan hver for seg være maksimalt 50 m². Dersom bebyggelsen oppføres med 2 eller 3 bygninger, forutsettes disse plassert i tunform. Hytteeiendommene kan ikke deles utover det som er vist på plankartet.

2. For eksisterende hytteenheter med låg standard er bruksarealet T-BRA avgrensa til 125 m². Hvert av uthusene på slike tomter kan maksimalt være 30 m².

3. Maksimal mønehøyde er 5,5 meter fra ferdig grunnmur som kan være maksimum 0,5 meter over gjennomsnittlig terrengnivå.

4. Underetasje kan godkjennes i skrånende terreng og skal vurderes i hver enkelt byggesak.

5. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel 22 – 30 grader. Brattere takvinkel kan vurderes for deler av bygget.

6. Som taktekking tillates torv, tre, shingel eller skifer. Taksten og plater er ikke tillatt.

7. Alle bygninger skal ha mørke og matte farger i svart, brunt, grått og rødt. Lysbrun/oransje beis er ikke tillatt. Som synlige byggematerialer skal det brukes naturlige materialer som stein og tre.

8. Det er ikke tillatt med gjerde ut over 100 m² ved inngangspartiet som skjerming mot husdyr. Det forutsettes at den frie ferdselen ikke blir hindret.

9. Det er ikke tillatt å sette opp flaggstang. Antenner skal festes til bygget og ikke overstige bygningens høyde.

10. Det er ikke tillatt med oppstugu på tomtene 12-14, 18 og 25-29.
11. Det skal opparbeides minimum to biloppstillingsplasser for hver hytte.
12. Fritidsbolig kan ikke benyttes til helårsbolig.

Vi viser til vedlagte reguleringsbestemmelser for utfyllende informasjon.

Vann/avløp

All ny bebyggelse må tilkobles etablert, godkjent vannforsyningsanlegg for området.

Avløp skal føres til felles godkjent avløpsanlegg.

Årlige kostnader til drift av felles vann- og avløpsanlegg deles mellom de til enhver tid tilkoblede eiendommer. Likevel skal ingen eiendom måtte betale mer enn 1/10 av totale driftskostnader. Det vil si at frem til 10 eiendommer er tilkoblet, vil utbygger (Bergateigen AS) dekke resterende beløp. Årlige driftskostnader for hele anlegget antas å være mellom. kr. 40.000,-. og kr. 60.000,-

Utbygger (Bergateigen AS) vil administrere driften av vann- og avløpsanlegget så lenge de velger å eie anlegget. Vann- og avløpsanlegget overtas kostnadsfritt, av de til enhver tid tilkoblede eiendommer, når utbygger måtte ønske det, men tidligst etter at minimum 10 eiendommer er tilkoblet.

Strøm

Anleggsbidrag for strøm fram til tomtegrense er betalt av utbygger. Anleggsbidrag for graving, rør og kabel videre til hyttevegg betales av hyttebygger i forbindelse med påkobling. Dette er en kostnad på ca. kr. 12 000,- (pr 2021)

 

Tomt/tomteareal

Ubebygde eiertomter hvor det er fremført teknisk anlegg for vann og avløp, samt tilførsel for elektrisitet til tomtegrensen.

Merkeslia Hyttefelt har et samlet areal på ca. 96.454 m², fordelt på 35 hyttetomter, veier og friareal.
Tomtene er trivelige naturtomter åpent og solrikt beliggende i svakt hellende terreng med gress, lyng og noen trær.

Tomtene har areal fra ca. 1.000 m² til ca. 1.600 m².
Tomtene er i god størrelse, og de fleste grenser til friareal.

Vi viser til egen, vedlagt oversikt for ledige tomter, størrelser og priser.

Tomtene er fradelt fra gnr. 114 bnr. 166.

Nærmere om tomtene

Tomtene selges som råtomter, og kjøper er selv ansvarlig for alle arbeider på egen tomt, samt alle kostnader som påløper i forbindelse med at tomten skal bebygges. Dette innebærer blant annet at biloppstillingsplasser og stikkveger inn på den enkeltes tomt opparbeides og bekostes av kjøper.

Vei

Helårsvei.

I enden av den øverst veien i feltet (nær tomt nr. 29 og 35) vil det bli etablert snuplass.