Hyttetomter

med fritt utsyn, lang solgang, høy himmel og god tumleplass

    Byggeklare fjelltomter     kun 2,5 timer fra byen

 

Vil du bygge drømmehytta selv fra grunnen så ligger alt klart i Merkeslia.

Vei, vann, kloakk og strøm er ferdig anlagt og de frittliggende hyttetomtene byggeklare. De første naboene er faktisk allerede kommet under tak.

Her finner du oversikt over tomter med areal,  priser og status, samt infrastruktur og byggeforskrifter. 

 

Tomter og priser

Tomtnr. Areal (kvm) Prisant. (kr)
1 1100 750 000
2 1100 750 000
3 1400 750 000
4 1000 800 000
5 1000 800 000
6 1000 750 000
7 1200 750 000
8 1300 750 000
9 1100 750 000
10 1200 690 000
11 1300 750 000
12 1200 850 000
13 1200 850 000
14 1200 850 000
15 1500 690 000
16 1200 750 000
17 1200 900 000
18 1200 900 000
19 1100 950 000
20 1200 950 000
21 1100 950 000
22 1100 850 000
23 1300 950 000
24 1200 950 000
25 1100 850 000
26 1000 950 000
27 1100 900 000
28 1300 950 000
29 1400 950 000
30 1200 950 000
31 1600 950 000
32 1100 950 000
33 1100 950 000
34 1200 950 000
35 1500 950 000

Infrastruktur

Alle tomter i hyttefeltet bygges ut med følgende spesifikasjoner, infrastruktur og retningslinjer.  

Vann og avløp

All ny bebyggelse tilkobles nytt, godkjent vann-forsyningsanlegg for hyttefeltet Merkeslia.

Elektrisitet og fiber

Det er ført strømkabler fram til tomtegrensene. Tilknytnings-avgift er inkludert i tomteprisen. Mulighet for trekking av fiber.

Vei

Hyttefeltet er tilgjengelig på helårsvei. I enden av den øverst veien i feltet vil det bli etablert snuplass.

Velforening

Det vil bli dannet velforening for Merkeslia med ansvar for vedlikehold av vei, brøyting, drift av vann-/og avløps-anlegg, evt. løypeavgift mm.

 

Byggemåte og standard

 

Ihht. utdrag fra reguleringsbestemmelser for Tisleia Fjellgård, sist revidert 19.04.07 gjelder følgende i byggeområder for private hytter:

§ 1. I byggeområder for private hytter er det tillatt å bygge ut T-BYA 15%. Bruksarealet T-BRA skal likevel ikke overstige 225 m². Parkeringsarealet er inkludert i bruksarealet. Det kan bygges hovedhytte, anneks og uthus. Anneks og uthus kan hver for seg være maksimalt 50 m². Dersom bebyggelsen oppføres med 2 eller 3 bygninger, forutsettes disse plassert i tunform. Hytteeiendommene kan ikke deles utover det som er vist på plankartet.

§ 2. For eksisterende hytteenheter med låg standard er bruksarealet T-BRA avgrensa til 125 m². Hvert av uthusene på slike tomter kan maksimalt være 30 m².

§ 3. Maksimal mønehøyde er 5,5 meter fra ferdig grunnmur som kan være maksimum 0,5 meter over gjennomsnittlig terrengnivå.

§ 4. Underetasje kan godkjennes i skrånende terreng og skal vurderes i hver enkelt byggesak.

§ 5. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel 22 – 30 grader. Brattere takvinkel kan vurderes for deler av bygget.

§ 6. Som taktekking tillates torv, tre, shingel eller skifer. Taksten og plater er ikke tillatt.

§ 7. Alle bygninger skal ha mørke og matte farger i svart, brunt, grått og rødt. Lysbrun/oransje beis er ikke tillatt. Som synlige byggematerialer skal det brukes naturlige materialer som stein og tre.

§ 8. Det er ikke tillatt med gjerde ut over 100 m² ved inngangspartiet som skjerming mot husdyr. Det forutsettes at den frie ferdselen ikke blir hindret

§ 9. Det er ikke tillatt å sette opp flaggstang. Antenner skal festes til bygget og ikke overstige bygningens høyde.

§ 10. Det er ikke tillatt med oppstugu på tomtene 12-14, 18 og 25-29.

§ 11. Det skal opparbeides minimum to biloppstillingsplasser for hver hytte.

§ 12. Fritidsbolig kan ikke benyttes til helårsbolig.

Vi viser til vedlagte reguleringsbestemmelser for utfyllende informasjon.

Vann/avløp

All ny bebyggelse må tilkobles nytt, godkjent vannforsyningsanlegg for området.

Avløp skal føres til godkjent avløpsanlegg.

Årlige kostnader til drift av felles vann- og avløpsanlegg deles mellom de til enhver tid tilkoblede eiendommer. Likevel skal ingen eiendom måtte betale mer enn 1/10 av totale driftskostnader. Det vil si at frem til 10 eiendommer er tilkoblet, vil utbygger (Bergateigen AS) dekke resterende beløp. Årlige driftskostnader for hele anlegget antas å være mellom. kr. 40.000,-. og kr. 60.000,-

Utbygger (Bergateigen AS) vil administrere driften av vann- og avløpsanlegget så lenge de velger å eie anlegget. Vann- og avløpsanlegget overtas kostnadsfritt, av de til enhver tid tilkoblede eiendommer, når utbygger måtte ønske det, men tidligst etter at minimum 10 eiendommer er tilkoblet.

Strøm

Det er ført strømkabler fram til tomtegrensene. Tilknytningsavgift er inkludert i tomteprisen.

Fiber

Det er mulighet for trekking av fiber i e-verkets kabler til hver hytte. Kostnad til dette er ikke inkludert i oppgitte priser.